ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CRESTA INTERNATIONAL B.V.

Gevestigd te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 63656574

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten en de totstandkoming van deze
overeenkomsten tussen Cresta International B.V. (hierna: “Verkoper”) en een wederpartij (hierna: “Koper”)
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen
1.3 Indien Verkoper bij het aangaan van een overeenkomst afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daaraan slechts
rechten worden ontleend ten aanzien van de betreffende overeenkomst.

Artikel 2: Totstandkoming en prijzen

2.1 Aanbiedingen door Verkoper zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand, nadat een order schriftelijk door Verkoper
is bevestigd.
2.2 Alle door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Verkoper heeft tot aan het verzenden van de factuur het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen, indien zich een verhoging van een kostprijsfactor( zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend,
inkoopprijzen, loonkosten of belastingtarieven) voordoet.

Artikel 3: levering en vervoer

3.1 Indien Verkoper een levertijd opgeeft, is deze niet bindend voor Verkoper.
3.2 Levering geschiedt af magazijn, dat wil zeggen door het gereed zijn van de goederen in het magazijn van Verkoper voor vervoer
of verzending en de mededeling daarvan aan Koper. Vanaf het moment van de levering gaat het risico van de goederen over op Koper. Kosten van vervoer zijn voor Koper, tenzij anders wordt overeengekomen.
3.3 Verkoper heeft het recht een order in gedeelten te leveren en ter zake van een dergelijke deellevering betaling te vorderen.

 

Artikel 4: Overmacht

4.1 Indien Verkoper in overmacht verkeert, is Verkoper niet verplicht tot nakoming van de overeenkomst
4.2 Van overmacht is in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake indien de nakoming van de overeenkomst door Verkoper
bemoeilijkt wordt doordat zich en van de volgende situaties voordoet: besluiten of maatregelen van de overheid, arbeidsconflicten, arbeidstekort, tekort aan grondstoffen of onderdelen, problemen met betrekking tot vervoer, diefstal, bezit verlies, vernietiging of beschadiging van bedrijfsmiddelen of bedrijfsgegevens en het niet, niet goed of tijdig nakomen van verplichtingen door leveranciers en andere contractanten van Verkoper.

Artikel 5: Garantie en aansprakelijkheid
5.1 Verkoper geeft slechts garantie met beperking tot de door haar
geleverde producten voorzover de leverancier van Verkoper aan
Verkoper garantie heeft gegeven. Iedere garantie vervalt bij
onoordeelkundig gebruik van het geleverde product.
5.2 Koper dient aan zijn afnemers een garantie te geven met
betrekking tot de door Verkoper geleverde producten. De inhoud
door de Koper te verstrekken garantie wordt vastgesteld door
Verkoper.
5.3 Behoudens voor de overeenkomstig artikel 5.1 verstrekte garantie
en behoudens opzet of grove schuld van Verkoper niet
aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit
(tekortkoming in) de nakoming door Verkoper van een
overeenkomst met Koper.
5.4 Verkoper is jegens derden niet aansprakelijk terzake van (de
uitvoering van) overeenkomsten met Koper en Koper vrijwaart
Verkoper voor aanspraken van derden die verband houden met
die overeenkomsten.
5.5 In alle gevallen is aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de
hoogte van de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper.

Artikel 6: Klachten

6.1 Klachten ten aanzien van de door Verkoper geleverde producten
dienen schriftelijk en binnen 4 dagen na aflevering ter kennis van
Verkoper te worden gebracht. Indien later wordt geklaagd, is
Verkoper niet verplicht tot nakoming van haar
garantieverplichting.
6.2 Indien Verkoper een klacht gegrond acht, is Verkoper slechts
gehouden om, naar keuze van Verkoper, het product te
vervangen, te herstellen of de prijs te reduceren.

6.3 Indien Verkoper een klacht ongegrond acht, heeft Koper het recht
binnen 14 dagen, nadat Verkoper dit te kennen heeft gegeven, terzake
bindend advies te vragen aan de voorzitter van de Kamer van
Koophandel te Amsterdam.
6.4 Producten mogen alleen na toestemming door Verkoper retour
gezonden in overeenstemming met de instructie van Verkoper. De
kosten van retourzending zijn voor Koper.
Artikel 7: Betaling

7.1 Koper dient het factuurbedrag te betalen zoals overeengekomen met
Verkoper. Koper heeft niet het recht het factuurbedrag te verminderen
met een door hem gepretendeerde tegenvordering. Na verloop van de
betalingstermijn is Koper in gebreke zonder da daartoe een
ingebrekestelling is vereist. Koper is dan wettelijke rente over het
openstaande bedrag alsmede buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld
aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten
7.2 Indien Koper het niet eens is met het gefactureerde bedrag, dient
Koper hierover binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te
reclameren, bij gebreke waarvan Koper het recht verlies te reclameren.
7.3 Betaling door Koper strekt primair tot voldoening van de eerste
verzonden nog openstaande factuur en de daarover verschuldigde
rente en kosten.
Artikel 8: Opschorting, zekerheid en eigendomsvoorbehoud
8.1 Indien Koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag) van faillissement,
surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van
Koper, heeft Verkoper het recht nog niet uitgevoerde orders of
gedeelten ervan te annuleren respectievelijk op te schorten zonder dat
daartoe enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist.
8.2 Verkoper heeft te allen tijde het recht om van Koper te verlangen dat
deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst. Indien Koper op het verzoek van Verkoper geen of
onvoldoende zekerheid stelt, heeft Verkoper het recht de
overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.
8.3 De door Verkoper aan Koper geleverde producten blijven eigendom
van Verkoper zolang Koper de verschuldigde prijs, rente en kosten
terzake van de betreffende producten niet heeft betaald. Koper dient de
door Verkoper geleverde goederen, zolang deze niet zijn betaald, apart
en duidelijk herkenbaar op te slaan.
Artikel 9: Intellectuele eigendom
Alle tekeningen, berekeningen, schetsen, technische data en andere
specifieke bescheiden die Verkoper ter beschikking stelt aan Koper
blijven (intellectueel) eigendom van Verkoper en dienen op eerste
verzoek van Verkoper en op kosten van Koper aan Verkoper te worden
teruggezonden.

Artikel 10: Reclamemateriaal

10.1 Aan Koper ter beschikking gestelde reclamemateriaal (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend: schilden, standaards, tableaus,
showards en uithangklokken) mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt dan waarvoor Verkoper dit heeft bestemd.
10.2 Het reclamemateriaal als bedoeld in 10.1 blijft eigendom van Verkoper
en dient op eerste verzoek door Koper op eigen kosten aan Verkoper
te worden teruggezonden
Artikel 11: Bevoegde rechter en toepasselijk recht
11.1 Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen Verkoper en
Koper worden uitsluiting gebracht voor de bevoegde rechter te
Amsterdam.
11.2 Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht
toepasselijk met uitsluiting van toepassing van het Weens
Koopverdrag.